Mergi la continut
AUTO KINO

Politica de confidențialitate


Această Politică de confidențialitate descrie modului în care sunt colectate, utilizate, stocate şi dezvăluite datele Dvs. cu caracter personal atunci când utilizați site-ul www.kia.ro, împreună cu toate subdomeniile acestuia (”Site-ul”), beneficiați de serviciile noastre sau interacționați în orice alt mod cu KIA ROMAUTO SRL sau societăţi din Grupul KIA din întreaga lume. Vă rugăm să parcurgeţi subsecţiunile de interes cu atenţie, pentru ca prelucrarea să fie cât se poate de clară, transparentă și sigură.

Acordăm o atenţie deosebită procesării datelor Dvs. cu caracter personal şi vom lua toate măsurile pentru a ne asigura că prelucrarea datelor se realizează în acord cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Operatorul de date

Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal este KIA ROMAUTO SRL ("KIA", "noi" sau "nouă"), cu sediul în România, București, Șos.București-Ploiești nr. 40, tel. 021 312 50 05, email: office@kia.ro, website: www.kia.ro.

Responsabilul cu protectia datelor al KIA ROMAUTO SRL poate fi contactat prin e-mail la adresa: opd@kia.ro.

Ce date cu caracter personal utilizăm?

Putem colecta, utiliza, stoca şi transfera date cu caracter personal obţinute dintr-o multitudine de surse:

- informaţii comunicate în mod direct de către Dvs. atunci când interacţionaţi cu noi sub orice formă sau pe care le furnizaţi atunci când încheiaţi un contrat cu noi, şi
- informaţii pe care le colectăm despre Dvs. din alte surse printre care: informaţii din surse publice precum registre publice, autorităţi fiscale, articole de presă, platforme de social media, agenţii de prevenire a fraudelor sau de la terţi, în cele mai multe cazuri atunci când efectuăm verificări ale bonităţii Dvs.;
- informaţii despre Dvs. furnizate de compania Dvs. sau un intermediar, sau informaţii ce ne sunt furnizate de alte companii din Grupul KIA sau dealerii sau partenerii KIA.

Categoriile de date pe care le colectăm despre Dvs. pot include:

- date de identificare (nume, prenume, data naşterii, domiciliu, naţionalitate, seria şi numărul catului de identitate, permisului sau paşaportului), imagine (atunci cîn vizitaţi locaţiile KIA sau participaţi la evenimentelor noastre), voce (prin înregistrarea apelurilor Dvs. către unul din centrele noastre de contact) şi semnătură;
- date de contact (e-mail, adresă de corespondenţă –daca este diferită de domiciliu, telefon, fax, funcţia şi compania pe care o reprezentaţi);
- date de conectare (IP, user si parole sau orice alte indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și acces la conturi de client și servicii oferite de KIA sau partenerii săi);
- date despre vehicul (VIN, număr de înmatriculare definitiv sau provizoriu, istoric defecţiuni şi reparaţii etc.);
- informaţii financiare (numar de cont bancar, informații privind contul Dvs., precum storic achiziţii de bunuri sau servicii, plăți datorate sau primite, abonamentele pe care le utilizați sau alte informații în legătură cu contul dvs. sau care sunt incluse în portalul nostru de gestionare a relaţiei comerciale cu fiecare client) şi orice alte informaţii care ne permit să evaluăm capacitatea Dvs. de a contracta sub orice formă cu KIA sau entităţile din Grupul KIA.
- preferințele Dvs. atât în materie de marketing cât si pentru anumite produse, servicii și stil de viață atunci când ne spuneți care sunt acestea ori atunci când presupunem care sunt, în baza modului în care utilizați produsele și serviciile noastre.

Încercăm pe cât posibil să nu colectăm sau să prelucrăm categorii speciale de date cu caracter personal. Putem însă prelucra anumite informţii privind condamnări penale şi infracţiuni sau măsuri de securitate conexe, în măsura în care o astfel de prelucrare este autorizată sau permisă de reglementările legale în vigoare, în special pentru evaluarea capicităţii Dvs. de a deveni client sau partener comercial al KIA.

Obligaţia de a furniza anumite date cu caracter personal
În cazul prelucrărilor de date efectuate pentru derularea contractelor comerciale, îndeplinirea obligaţiilor legale sau în interesul legitim al KIA, furnizarea datelor poate fi obligatorie. Refuzul Dvs. de a furniza datele în astfel de situaţii poate împiedica luarea măsurilor necesare sau întarzia îndeplinirea obligaţiilor de către KIA. Veţi fi informat la momentul colectării datelor despre necesitatea furnizării datelor şi eventualele consecinţe ale unui refuz.

În cazul prelucrărilor bazate pe consimtământul persoanei vizate (spre ex. în cazul comunicărilor de marketing), oferirea consimțământului și furnizarea datelor cu caracter personal este în totalitate voluntară; pentru aceste cazuri, nu există efecte negative pentru Dvs. în cazul în care alegeți să nu oferiți consimțământul sau să furnizați date cu caracter personal.

Cum prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal?

Utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru:

- administrarea şi gestionarea relaţiei cu clienţii şi indeplinirea obligaţiilor contractuale asumate, inclusiv furnizarea de produse /prestarea de servicii în domeniul auto (produse: vehicule, piese si accesorii auto); pentru a comunica cu Dvs. şi pentru a răspunde solicitărilor pe care le transmiteţi KIA;
- îndeplinirea obligaţiilor legale ale KIA, inclusiv pentru efectuarea înregistrărilor financiar-contabile, îndeplinirea obligaţiilor de raportare către autorităţi şi organisme publice etc.;
a vă furniza oferte legate de produsele și serviciile noastre sau participarea la evenimentele organizate de sau în parteneriat cu KIA sau societăţi din Grup, atunci când v-aţi exprimat consimtământul expres în acest sens;
- atunci când prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale KIA, inclusiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție, asigurarea securităţii sistemelor, bunurilor spaţiilor şi persoanelor, recuperarea debitelor restante, dezvoltarea afacerii noastre inclusiv managementul riscului şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor eferite.

Vă rugăm să parcurgeţi Secţiunea finală a prezentei Politici "Condiții specifice privind datele Dvs. cu caracter personal" pentru a afla toate detaliile despre categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la Dvs. sau de la terțe părți, scopurile pentru care procesăm aceste date cu caracter personal si temeiul legitim al prelucrării.

Folosirea mijloacelor automate de prelucrare

În cursul activităților noastre, nu utilizăm procese decizionale automate în sensul Articolului 22 din GDPR. Dacă vom aplica astfel de procese în viitor, vom informa persoanele vizate, separat, în conformitate cu prevederile aplicabile.

Destinatarii și categoriile de destinatari

Politica noastră este de a nu dezvălui, partaja, vinde sau închiria datele unor terți, altfel decât este prevăzut în prezenta Politică de confidențialitate. Orice acces la datele Dvs. cu caracter personal prelucrate de KIA este limitat la personalul care are nevoie să le cunoască pentru a-și îndeplini sarcinile de serviciu. În anumite circumstanţe, poate fi însă necesar să transmitem datele Dvs. (inclusiv prin acordarea unui drept de acces la date), destinatarilor și categoriilor de destinatari enumerați în continuare:

- entităţi din Grupul KIA, locale sau internaţionale;
- furnizori de bunuri şi servicii, acţionând în calitate de împuterniciţi ai KIA: anumite părți terțe, afiliate sau neafiliate, pot primi datele Dvs. cu caracter personal pentru a procesa astfel de date pentru şi în numele KIA, doar potrvit instrucțiunilor noatre şi exclusiv în măsura necesară efectuării prelucrărilor pentru scopurile pentru care datele au fost iniţial colectate. Persoanele împuternicite vor face obiectul unor obligații contractuale de confidenţialitate şi cu asumarea implementării unor măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate, menite să protejeze datele cu caracter personal.
- autorități guvernamentale, instanțe judecătorești, consilieri externi și părți terțe similare, după cum este necesar sau permis de legea aplicabilă, ca răspuns la cererea unei instanțe sau a altei autorități publice, precum un mandat sau o citație sau în cazul în care considerăm, cu bună credință, că o astfel de dezvăluire este necesară pentru prevenirea fraudelor, combaterea operaţiunilor de spălarea banilor sau de finanţare a actelor de terorism, precum şi pentru protejarea intereselor legitime ale KIA;
- terţe părţi care achiţionează sau intenţionează să achiziţioneze, total sau partial, business-ul KIA (sub formă de achiţie de participaţii în capitalul social sau transfer de active) şi consultanţilor acestora.

Transferul datelor cu caracter personal în afara UE

Unii dintre destinatarii datelor Dvs. cu caracter personal pot fi localizați sau pot avea operațiuni relevante în afara țării Dvs. și a UE, cum ar fi Republica Coreea, unde legile privind protecția datelor pot oferi un nivel diferit de protecție comparativ cu legile din țara Dvs. și cu privire la care nu există o decizie de adecvare a Comisiei Europene. Țările care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor dintr-o perspectivă a dreptului european privind protecția datelor includ Andorra, Argentina, Canada, Elveția, Insulele Feroe, Guernsey, Statul Israel, Insula Man, Jersey, Noua Zeelandă și Republica de Est Uruguay.

Destinatarii stabiliți în SUA din SUA pot fi parțial certificați. Privacy Shield este, de altfel, recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor personale dintr-o perspectivă a dreptului european privind protecția datelor. În ceea ce privește transferurile de date către astfel de beneficiari din afara UE, oferim garanții adecvate, în special prin încheierea de acorduri de transfer de date în forma aprobată de Comisia Europeană (de exemplu clauze contractuale standard aprobate prin Decizile 2010/87 /UE și/sau 2004/915/CE) cu destinatarii sau prin luarea altor măsuri pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Durata de stocare a datelor
Datele Dvs. cu caracter personal sunt stocate de KIA și/sau de destinatarii cărora le transmitem aceste date, strict în măsura necesară îndeplinirii obligațiilor noastre și strict pentru perioada necesară pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate, în conformitate cu dispoziţiile aplicabile privind protecţia datelor. Când nu mai este necesară prelucrarea datelor Dvs. personale, acestea vor fi șterse sau distruse în siguranță din sistemele și/sau înregistrările noastre și/sau vom lua măsuri pentru ca aceste date să fie anonimizate în mod corespunzător (cu excepția cazului în care avem un alt interes justificat în reținerea acestor date care nu prevalează intereslor Dvs. sau trebuie să vă păstrăm informațiile pentru respectarea obligațiilor legale care ne revin).

Măsuri de securitate
KIA a luat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru ca datele Dvs. să fie prelucrate într-un mod care să asigure securitatea și confidențialitatea acestora. Au fost implementate, în special, măsuri în scopul prevenirii accesului neautorizat la date, utilizării neautorizate sau ilegale a datelor cu caracter personal și a echipamentului utilizat pentru prelucrare, și măsuri împotriva pierderii, distrugerii sau a deteriorării accidentale.

Drepturile Dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, beneficiați de o serie de drepturi, astfel:

- Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul în cazul în care KIA vă prelucrează datele cu caracter personal în baza consimțământului Dvs. Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuată anterior retragerii.

- Dreptul de acces - înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, puteți obține accesul la datele respective şi la informaţiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date. Informațiile ce vă vor fi furnizate includ, printre altele, scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari, perioada de retenție a datelor, drepturile Dvs. de a rectifica, șterge sau restricționa datele accesate, dacă este cazul. Acest drept poate fi restrâns în cazul în care prevalează interesele legitime ale altor persoane.

În măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării. În anumite circumstanţe, este posibil să percepem o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

- Dreptul la portabilitatea datelor - se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

- Dreptul la opoziție - vizează dreptul Dvs. de a vă opune prelucrării datelor personale din motive ce țin de situația Dvs. particular, atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimţământului expres, aveţi dreptul de a vă opune prelucrarii în orice moment.

- Dreptul la rectificare - se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte, expirate sau incorecte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

- Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - înseamnă că aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informationale menționate la art. 8 alin. (1) din GDPR.

- Dreptul la restricţionarea prelucrării - poate fi exercitat: în cazul în care contestați exactitatea datelor, pe perioada necesară verificării corectitudinii datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care Kia nu mai are nevoie de datele Dvs. în scopul prelucrării, dar solicitați păstrarea acestora pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

- Dreptul de a depune o plângere - plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Vă rugăm să ne contactați imediat în cazul în care considerați că datele Dvs. personale au fost furnizate fără consimțământ, prin cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității Dvs., folosind datele de contact din secțiunea Operator a prezentei Politici de confidențialitate.

Vă puteți oricând exercita drepturile sus-menţionate, în mod liber, sau ne puteţi adresa orice întrebări suplimentare despre modul în care prelucrăm datele personale prin cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității Dvs., folosind datele de contact din secțiunea Operator a prezentei Politici de confidențialitate.

Cererile pentru accesul, corectarea, restricționarea sau ștergerea prelucrării trebuie să fie făcute în scris și sunt supuse restricțiilor legale în vigoare. Ne vom asigura că sunt luate toate măsurile adecvate pentru rezolvarea cererii dvs. fără întârziere și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informația va fi transmisă prin mijloace electronice dacă este posibil, cu excepția cazului în care solicitați, în scris, altfel.

Modificări
Ne rezervăm dreptul de a face modificări acestei Politici de confidenţialitate, în orice moment și pentru orice motiv. Modificările vor fi afișate pe Site-ul nostru, astfel încât să aveți acces permanent la detaliile privind datele pe care le colectăm, la modul în care și în ce condiții sunt folosite. Orice modificare materială sau de altă natură va intra în vigoare în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării pe Site şi ne rezervăm dreptul de a vă informa în mod corepunzător prin orice mijloc de comunicare. Vă încurajăm să verificați periodic Politica de confidenţialitate, pentru a fi la curent cu actualizările.

Condiții specifice privind datele Dvs. cu caracter personal
Dispoziţiile prezentei Secţiuni se completeaza cu orice alte prevederi speciale privind prelucrarea darelor, incluse în documentele KIA pentru activităţi, campanii şi evenimente specifice, precum (fară limitare): formulare, comenzi sau declaraţii tipizate, regulamente de organizare a promoţiilor, tombolelor sau evenimentelor, contracte comerciale, carnet de garanţie al autovehiculelor etc.

A. Prelucrarea datelor Utilizatorilor/Vizitatorilor Site-ului www.kia.ro şi subdomeniilor acestuia

Date prelucrate:
Puteți utiliza Site-ul www.kia.ro împreună cu toate subdomeniile sale fără să dezvăluiți date cu caracter personal. Website-ul nostru utilizează cookie-uri pentru a îmbunătăți constant experiența Dvs. de navigare. Pentru mai multe informații, vă invităm să parcurgeți Politica de utilizare a cookie-urilor [hyperlink].
Ne puteţi contacta pentru orice motive, prin completarea următoatelor date: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon și localitatea de domiciliu, utilizând formularul de contact din secțiunea „Contact” a Site-ului sau ne puteţi solicita programarea unui Test Drive prin completarea formularului online, furnizând numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și localitatea de domiciliu.

Scopul prelucrării:
Datele furnizate prin completarea formularelor de contact și Test Drive vor fi folosite exclusiv pentru a analiza și a răspunde promt și eficient solicitărilor Dvs. În cazul refuzului de a furniza toate informațiile solictate, nu vom putea înregistra și, drept urmare, soluționa cererile Dvs.

Temeiul legitim:
Datele personale sunt prelucrate în baza consimțământului Dvs. exprimat în conformitate cu Art. 6 alin. (1) lit a) din GDPR.

Perioada de stocare:
Ca regulă generală, datele Dvs. vor fi păstrate pentru perioada necesară soluționării definitive a cererilor transmise de Dvs. prin intermediul Site-ului. În cazul în care datele ne pot fi necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție, vom reținele datele Dvs. pe o perioadă de 3 ani, reprezentând termenul general de prescripție prevăzut de legea română.

B. Prelucrarea datelor pentru comunicări de marketing

Date prelucrate:
Folosim numele şi prenumele, adresa Dvs. de e-mail, adresa de corespondenţă şi numărul de telefon, în funcţie de opţiunea pe care o exprimaţi cu privire la primirea unor comunicări de marketing din partea KIA sau entităţile din Grupul KIA. Puteţi opta să fiţi la curent cu ultimele noutăți, informații și oferte precum și cu cele mai noi modele lansate de KIA precum şi evenimente organizate de sau în parteneria cu KIA, prin abonarea la newsletter pe Site sau bifarea căsuţelor relevante pe formularele de test drive, precomandă sau orice alte formluare puse la dispoziţie (spre ex. în cadrul evenimentelor) de către KIA.

Pentru abonarea la newsletter prin intermediul Site-ului, folosim așa-numita procedură „double opt-in” - abonare în doi pași, ceea ce înseamnă că vă vom transmite un newsletter prin e-mail, doar după ce ați confirmat explicit activarea serviciului de newsletter accesând link-ul din notificare.

Scopul prelucrării
Folosim aceste date pentru a va transmite comunicări de marketing legate de ultimele noutăți, informații și oferte precum și cele mai noi modele lansate de KIA, pentru a va invita la evenimentele organizate de sau în parteneriat cu KIA sau pentru a vă invita să participaţi la studii de piaţă.

Temeiul legitim:
Datele personale sunt prelucrate în baza consimțământului Dvs. expres, în conformitate cu Art. 6 alin. (1) lit a) din GDPR.

Perioada de stocare:
Vom înceta cu efect imediat transmiterea comunicărilor de marketing în cazul în care vă retrageţi consimţamantul pentru astfel de prelucrări prin transmiterea unui e-mail la adresa opd@kia.ro sau prin accesarea link-urilor de dezabonare existente în fiecare dintre comunicările primite pe e-mail. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului.

C. Prelucrarea datelor Candidaților

Datele prelucrate:
În cadrul desfășurării activităților de recrutare, vom prelucra următoarele date cu caracter personal aparținând participanţilor în procesele de selecţie: nume, prenume, număr de telefon, vârstă, locul și data nașteri, informații privind studiile și experiența Dvs. profesională, rezultate la eventuale teste de recrutare, etc. Puteți aplica pentru o poziție în cadrul companiei noastre: prin depunerea/transmiterea CV-ului la adresa România, București, Șos.București-Ploiești nr. 40 sau prin e-mail la adresa opd@kia.ro.

Scopul prelucrării:
Datele ne sunt necesare în scopul recrutării, pentru stabilirea identității și eligibilității Dvs. pentru angajare, organizarea interviurilor și stabilirea și negocierea condițiilor ofertei de angajare.

Temeiul legitim:
Datele Dvs. personale sunt prelucrate pentru efectuarea demersurile necesare, la cererea Dvs., în vederea încheierii unui contract de muncă între Dvs. și KIA (Art. 6 alin.(1) lit. b) din GDPR), în baza consimțământului Dvs. (Art. 6 alin. (1) lit a) din GDPR) și pentru indeplinirea intereselor legitime urmărite de KIA pentru recrutarea personalului atunci când CV-urile sunt preluate din surse publice şi platforme de profil (Art. 6 alin. (1) lit f) din GDPR).

Perioada de stocare:
Vom păstra datele furnizate pe perioada în care se realizează procesul de recrutare și, suplimentar, după expirarea acestei perioade, vom păstra datele Dvs. pe o perioadă de 1 an pentru a reveni cu eventuale oferte de angajare. Puteți solicita oricând ștergerea datelor în cazul în care nu mai sunteți interesat de o poziție în cadrul Kia prin transmiterea unei cereri la adresa de e-mail: opd@kia.ro.

D. Prelucrarea datelor clienților

Date prelucrate:
În vederea încheierii și executării contractului între Dvs. și KIA, vom prelucra, în calitate de operatori independenți, datele cu caracter personal pe care ni le dezvăluiți, inclusiv date aparținând reprezentanților, asociaților/acționarilor sau persoanelor de contact desemnate de Dvs. pentru derularea relațiilor contractuale. Astfel de date sunt reprezentate de informații privind numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, funcția, CNP, seria și numărul de buletin, numărul de identificare al vehiculului, numărul de înmatriculare, etc.

În egală măsură, dorim să atragem atenția asupra faptului că, în calitate de client (persoană juridcă), aveți obligația de a asigura informarea adecvată a persoanelor vizate enumerate mai sus cu privire la prelucrarea datelor lor de către KIA în baza contractului încheiat cu Dvs.

Scopul prelucrării:
Vom utiliza aceste date exclusiv pentru încheierea contractelor și, ulterior, pentru a asigura derularea optimă a relațiilor contractuale existente între Kia și Dvs. În anumite cazuri, vom folosi aceste date și pentru întreprinderea anumitor proceduri, îndeplinirea anumitor obligații sau exercitarea unor drepturi ce decurg din încheirea contractul (ex: livrarea produselor, prestarea serviciilor, comunicarea cu clientul, efectuarea înregistrărilor financiar-contabile, efectuarea raportărilor obligatorii, gestionarea garanţiilor şi procesarea plăţilor aferente acestora, prestarea seviciilor de mentenanță, asistență rutieră, încheierea asigurărilor şi înmatricularea autovehiculelor – la solicitarea clientului, efectuarea sondajelor de opinie cu privire la produsele și serviciile oferite în scopul îmbunătăţirii şi monitorizării produselor şi serviciilor, derularea unor campanii de rechemare în garanţie, programe de răsplatire a loialității clienților constând în oferirea unor avantaje, reduceri, discounturi, inclusiv sub forma unor carduri de fidelitate etc.)

Temeiul legitim:
Datele menționate anterior vor fi prelucrate în temeiul executării unui contract la care persoana vizată este parte, în cazul contractelor încheiate cu persoane fizice (Art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR).

Datele personale ale reprezentanților, asociaților/acționarilor și ale persoanelor de contact vor fi prelucrate în scopul intereselor legitime ale KIA (Art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR). Efectuarea sondajelor de opinie privind nivelul de satisfactie al clienţilor noştri are la baza interesul legitim (Art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR) în scopul analizării şi îmbunătăţirii produselor, serviciilor și comunicărilor noastre cu Dvs.

În cazul în care veți solicita furnizarea serviciilor suplimentare de încheiere a asigurărilor și înmatriculare provizorie a autovehiculelor, vom prelucra datele dvs. în baza consimțămțământului acordat conform Art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR. 

În cazul în care suntem obligați să dezvăluim/transmitem datele Dvs. către autorități, instituții sau alte organisme publice, vom prelucra datele Dvs. în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin (Art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR).

Perioada de stocare:
Datele furnizate vor fi păstrate pe durata executării contractului și ulterior încetării acestuia pe o perioadă de 3 ani (termenul general de prescripţie), cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege (spre ex: obligația de întocmire şi păstrare a documentelor financiar-contabile pe o durată de 10 ani) sau a cazurilor temeinic justificate (spre ex: pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție).

E. Prelucrarea datelor Participanților la Test Drive

Date prelucrate:
Dacă doriți să beneficiați de experiența la volanul modelelor KIA, puteți solicita programarea unui Test Drive prin completarea formularului disponibil pe Site sau printr-o vizită la showroom-ul nostru. Vă vom solicita completarea unei declarații și a unui formular (în care veţi completa date de identificare şi date de contact: numărul de telefon, adresa de e-mail, ocupația, locul de muncă) şi prezentarea documentelor de identitate şi permisului de conducere.

Scopul prelucrării:
Datele vor fi prelucrate pentru stabilirea identității persoanelor, pentru verificarea legitimității dreptului Dvs. de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Condiţiile în care puteţi efectua un Test Drive sunt detaliate în fomularul şi declaraţia de Test Drive, documente cu caracter obligatoriu.

Temeiul legitim:
Datele personale sunt prelucrate în baza consimțământului Dvs. exprimat în conformitate cu Art. 6 alin. (1) lit a) din GDPR. Refuzul de a furniza informațiile menționate mai sus ne pune în imposibilitatea de vă oferi posiblitatea efectuării un Test Drive.

Perioada de stocare:
Vom păstra datele Dvs. pentru o perioadă de 1 an . La expirarea acestei perioade, datele Dvs. vor fi șterse. Puteți solicita oricând prin ștergerea datelor furnizate prin transmiterea unei cereri la adresa de e-mail: opd@kia.ro

F. Prelucrarea datelor Vizitatorilor Showroom-ului

Date prelucrate:
Accesul în locaţiile KIA se realizează prin puncte de acces special amenajate. Pentru asigurarea securităţii spaţiilor, bunurilor şi persoanelor, locaţiile KIA sunt prevăzute cu sisteme de supraveghere video şi pază. Vom colecta şi prelucra: imaginea dvs., colectate prin intermediului sistemului de supraveghere video şi numărul de înmatriculare al vehiculului pe care îl conduceţi, atunci când accesul în locaţie se face cu auto.

Scopul prelucrării:
Datele Dvs. sunt prelucrate pentru a asigura paza și protecția persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a instalațiilor, pentru constatarea încălcării obligațiilor, măsurilor de securitate și a normelor de conduită precum și pentru combaterea săvârșirii infracțiunilor.

Temeiul legitim:
Prelucrarea datelor Dvs. este necesară în scopul intereselor legitime ale KIA , conform Art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR).

Perioada de stocare:
Vom păstra datele colectate de sistemul de supraveghere video pentru o perioadă de maxim 30 de zile, cu excepția cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

G. Prelucrarea datelor Participanţilor la Evenimentele KIA

Date prelucrate:
În cadrul evenimentelor organizate de sau în parteneriat cu KIA, se pot realiza inregistrari video şi fotografii. Fotografiile şi/sau înregistrările video realizate în cadrul şi pe durata evenimentelor vor putea surpinde imaginea oricăruia dintre participanţii la eveniment. Vom informa participanţii la eveniment la momentul transmiterii invitaţiilor şi prin publicarea acesti informări la intrarea la eveniment.

Scopul prelucrării:
Aceste fotografii şi/sau înregistrari video vor fi prelucrate în scop de marketing şi publicitate, prin publicarea lor pe reţeaua internă de socializare a KIA sau în mediul online, pe Site-urile KIA sau ale partenerilor săi, precum şi pe retelele de socializare publice.

Temeiul legitim:
Participarea la aceste evenimente valoreaza consimţamântul Dvs. expres pentru realizarea şi utilizarea imaginilor captate în cadrul evenimentului, conform Art. 6 alin. (1) lit a) din GDPR.

Perioada de stocare:
Pastrăm imaginile captate la evenimente pentru o perioadă de 60 zile. Nu avem nici un control ulterior asupra imaginilor foto şi video devenite publice sau păstrate în arhiva personală a celorlalţi participanţi la eveniment.

13. Data intrării în vigoare: 25 mai 2018
14. Versiune actualizată la data de 21.11.2018.